Aspea Life Nature Life Project
Dansk     English
  Moser ved for jerup Store Vildmose
  Ved Elling å Himmerlandske heder
  Ved Liver å Vår Skov / Sønderup Å
  Biologi Nyheder
  Naturpleje Resultater

 

Hedepletvinge

ASPEA - Et LIFE-Natur projekt

ASPEA projektets formål er at bevare og udbrede bestanden af den truede dagsommerfugl hedepletvinge

 

ASPEA projektet er afsluttet pr. 31. dec. 2008. Læs rapporten om de væsentligste erfaringer og resultater

The ASPEA project was concluded on December 31th 2008. Read the report on the main results

 


 

 

Baggrund

Dagsommerfuglen hedepletvinge (Euphydryas aurinia) er et af klenodierne i den nordjyske natur. Arten, der tidligere var ret almindelig i Danmark, findes nu på mindre end 10 lokaliteter, alle i Himmerland og Vendsyssel. Også i Europa er Hedepletvinge truet, så Danmark er forpligtet til at passe godt på den og helst øge bestanden og antallet af levesteder – det kaldes at etablere ”en gunstig bevaringsstatus”. Hedepletvinge er opført på den danske rødliste som akut truet, er omfattet af EF's habitatdirektiv samt Bernkonventionen om beskyttelse af Europas vilde planter og dyr samt deres levesteder.

Hedepletvinge har samme problem som mange andre dyre- og plantearter - deres levesteder gror til, fordi de ikke afgræsses. Men hedepletvinge er ekstra sårbar, fordi dens larver kun lever på og af én eneste plante, nemlig djævelsbid (Succisa pratensis). Djævelsbid hører til kartebollefamilien og findes bl.a. i moser i overgangszonen mellem det våde og det tørre eller i fugtige lavninger på heder. Tilstedeværelsen af djævelsbid er dog ikke nok for sommerfuglen. Den stiller også krav om direkte sollys, læ og foryngelse af djævelsbid. Rydning samt ekstensiv græsning eller høslet kan være med til at forbedre sommerfuglens livsgrundlag.

 

Djævelsbid er foderplante og levested for hedepletvinges larver

 

Video

Se et videoklip med hedepletvinge på De Himmerlandske Heder juni 2006, bl.a. i færd med at lægge æg på djævelsbid (fotograf Torben Jensen)
 
 

ASPEA Projektet

Nordjyllands Amt startede et pleje- og bevaringsprojekt for hedepletvinge og modtog midler fra EU's LIFE - naturfond. Projektets navn er ASPEA – Action for Sustaining the Population of Euphydryas aurinia. Projektet rækker frem til udgangen af 2008 og er ved kommunalreformen overtaget af Skov- og Naturstyrelsen, Himmerland.
 
Projektet arbejder med 6 indsatsområder, indenfor hvilke der søges indgået så mange plejeaftaler med lodsejerne som muligt:

  1. Råbjerg Mose, Napstjært Mose, Jerup Hede, Kragskov Hede og Tolshave Mose
  2. Elling Å's udløb
  3. Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å
  4. Store Vildmose
  5. De Himmerlandske Heder
  6. Skrædderengen (Vår skov) og Sønderup Ådal

Da Hedepletvinge kun aktuelt findes i områderne 1, 2 og 5, indgås der kun nye aftaler om f.eks. rydning og opsætning af hegn i disse områder. Der kan dog fortsat søges om tilskud til pleje af græs- og naturarealer hos Direktoratet for Fødevareerhverv i alle 6 områder.

 

ASPEA Projektet har sit eget logo: